CH.126


ສັງເກດເບິ່ງສປປລາວໂທລະພາບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ກະຈາຍສຽງ, ກະ, ຮູບເງົາ, ວິດີໂອ, ການບັນເທີງສະບັບປັບປຸງ, ແລະ MORE.ONLY ໃສ່ໂລກໂທລະພາບເຄືອຂ່າຍ. ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Virtual ໂລກສື່ມວນຊົນ!​
LAO T.V.